13.9.2020  Unser Oldtimertreffen

     6.1.2021  Fasneteröffnung Triberg 

  

   16.1.2021  Fest der Hästräger Triberg

     7.2.2021  Umzug Rotwald Deifel Königsfeld

   11.2.2021  Fasnetsuche Freiamt 

   11.2.2021  Besuch der Kindergärten

   11.2.2021  Umzug Triberg

   

   13.2.2021  Museumsfasnet

   13.2.2021  Stabhalterei Freiamt

   14.2.2021  Umzug Triberg  

  

  

   16.2.2021  Fasnetverbrennen Stabhalterei Freiamt

                                                                 anschließend Ausklang Villingen

    

 

 

 

Fasnet Termine

  Schmutzige  Dunschdig     28.2.2019    20.2.2020    11.2.2021   24.2.2022   16.2.2023   8.2.2024    27.2.2025     12.2.2026     4.2.2027    24.2.2028     8.2.2029    28.2.2030  

                                                 20.2.2031      5.2.2032     24.2.2033   16.2.2034   1.2.2035    21.2.2036   12.2.2037      4.3.2038     17.2.2039   9.2.2040      28.2.2041   13.2.2042